Home
Contact
Adverteren
 

Algemene voorwaarden
Schakelingen Online biedt u de mogelijkheid tegen een gunstig tarief een specifieke doelgroep te bereiken. Als adverteerder op Schakelingen Online krijgt u te maken met enkele voorwaarden waaraan wij ons beide dienen te houden. Deze advertentievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Schakelingen Online.

Aansprakelijkheid
Uitsluitend in het geval van grove schuld en/of opzet is Schakelingen Online aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. De aansprakelijkheid van Schakelingen Online is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten.

Schakelingen Online kan NIET aansprakelijk worden gesteld voor schade, dan wel verlies van inkomsten of misgelopen bezoekers ten gevolge van het uit de lucht zijn van de server of andere technische problemen.

Advertenties behoren na verschijning te worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaalde plaatsing is Schakelingen Online uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste maar wel voor de tweede plaatsing zijn doorgegeven. De adverteerder of reclamebemiddelaar vrijwaart Schakelingen Online voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de adverteerder of reclamebemiddelaar opgegeven advertenties. Fouten moeten schriftelijk (e-mail) worden gemeld. In het verleden behaalde bezoekersaantallen bieden geen garantie voor de toekomst.

Weigering van advertenties
Schakelingen Online is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertentieopdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, als de inhoud een erotisch, pornografisch of gewelddadig karakter heeft; discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging; illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst; auteursrechten, merkrechten of andere rechten worden geschonden, zonder dat dit op enigerlei wijze tot schadeverplichtingen kan leiden. Deze bevoegdheid van Schakelingen Online geldt eveneens voor advertentiecontracten waaraan al gedeeltelijke uitvoering is gegeven. Schakelingen Online behoudt zich bovendien het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing worden aangeboden, naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen na overleg met de adverteerder.

Aanleveren materiaal
De adverteerder hoort te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal, in overeenstemming met de aanwijzingen van Schakelingen Online:
- Banners hebben het formaat van 120 bij 60 pixels (Schakelingen Online) en 234 x 60 pixels (Elektronica Forum)
- Banners mogen op de server van Schakelingen Online geplaatst worden om laadsnelheid te waarborgen.
- Banners dienen digitaal te worden aangeleverd.

Tarieven en prijzen
Er zijn meerdere mogelijkheden om te adverteren op schakelingenonline.nl en elektronicaforum.nl. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u een e-mail bericht sturen naar onderstaand adres.

Schakelingen Online is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te verhogen of te verlagen. In geval van prijsverhoging na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor de uitvoering heeft de adverteerder het recht de overeenkomst te ontbinden.

Schakelingen Online is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst te beŽindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken. De minimum contractduur is drie (3) maanden. De maximale contractduur (met behoud van het afgesproken tarief) is ťťn (1) jaar. U kunt uw banner gewoon wijzigingen tijdens deze periode. Ook kunt u de pagina waarnaar wordt verwezen wijzigingen, bijvoorbeeld bij een actie. Na afloop van de contract periode heeft de betreffende sponsor het eerste recht op "her-sponsoring".

Betaling
Betaling binnen 14 dagen na ingang van de campagne, tenzij anders vermeld.


Meer informatie
Heeft u andere ideeŽn om te adverteren op Schakelingen Online en Elektronica Forum, of heeft u bijzondere wensen, neemt u dan contact op met Schakelingen Online. Wij zullen dan een pakket maken dat voor u op maat gesneden is.

U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar:  

Copyright © 2001-2015 Schakelingen Online - Bijgewerkt in July, 2015